Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden voor de Online-Shop

1. Op al onze leveringen zijn uitsluitend onze onderstaande algemene verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Inkoopvoorwaarden van de besteller erkennen wij niet, ook niet wanneer ze niet uitdrukkelijk zijn tegengesproken. Afwijkende voorwaarden en afspraken zijn uitsluitend geldig na onze schriftelijke bevestiging.

2. Overeenkomst

2.1. Aan de presentatie van de producten in de Online-Shop kunnen geen rechten worden ontleend. De overeenkomst komt als volgt tot stand: 

2.1.1. Na het ingeven van uw persoonlijke gegevens en door klikken op de knop "bestelling afsluiten" in de laatste stap van het bestelproces is de bestelling van de producten in uw winkelwagen definitief. U ontvangt direct een opdrachtbevestiging. Een opdracht komt pas tot stand door onze schriftelijke- of per mail verzonden opdrachtbevestiging of door de uitvoering van de opdracht. 

2.1.2. De besteltekst wordt opgeslagen. De algemene voorwaarden kunt u steeds op deze pagina nalezen en op uw PC opslaan. Op aanvraag zenden wij u de leveringsvoorwaarden per email. De konkrete bestelgegevens worden u ook per email toegezonden. 

2.2. Recht op annulering: Kopers kunnen hun bestelling schriftelijk (Bijv. brief, fax, email) annuleren binnen twee weken zonder opgaaf van redenen of door terugzending van de bestelde producten. Deze termijn begint na ontvangst van de producten. Om deze termijn te garanderen volstaat een tijdige inzending van de reclamatie of retournering van de goederen. De reclamatie dient gericht te worden aan: Duscholux Nederland B.V., Ikaroslaan 23, B-1930 Zaventem, België. info@duscholux.nl Fax: 0032 27255636. Klachtafhandeling: In het geval van een terechte klacht en na retourontvangst van de onbeschadigde artikelen wordt uw betaling teruggestort . Kunt u ons de artikelen niet volledig of niet geheel onbeschadigd terugzenden, dan zullen wij daarvoor een evenredig deel van de betaling inhouden. Controleer de artikelen dus goed voordat u ze gaat monteren en eventueel bewerken zoals inkorten en aanpassen van strips. In geval van een terechte klacht worden de retourkosten aan u vergoed. Wanneer de retourzending het gevolg is van een foutieve bestelling uwerzijds worden de verzendkosten niet vergoed. Ook wanneer de waarde van de zending minder is dan € 40,- worden de verzendkosten niet vergoed. Het recht op retourzenden geldt niet voor: Artikelen die volgens specifikatie voor u zijn gemaakt of die zijn aangepast aan uw persoonlijke wensen of die op grond van hun eigenschappen niet voor retourzending geschikt zijn. Retourzending dient te geschieden aan: Duscholux Nederland B.V., Ikaros Bedrijvenpark, Ikaroslaan 23, B-1930 Zaventem, België

3. Omvang van de levering, levertermijn

3.1. De omvang van de levering wordt in onze opdrachtbevestiging duidelijk omschreven. Door koper gewenste aanpassingen en veranderingen worden uitsluitend uitgevoerd na onze schriftelijke bevestiging. 

3.2. De levertermijn begint met de schriftelijke- of per email toegezonden opdrachtbevestiging.

3.3. De levertermijn is afhankelijk van het voldoen van de verplichtingen door de besteller, in het bijzonder de betalingsverplichting. Wordt aan deze verplichtingen niet tijdig voldaan dan verlengt dat de levertijd. De verplichting tot nakomen van de overeenkomst blijft bestaan.

3.4. Een verlenging van de levertijd kan ook optreden door overmacht zoals oorlog, staking, oproer, transportproblemen of het optreden van onvoorzien hindernissen, die buiten onze invloed liggen. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden. Datzelfde geldt als overheidsbesluiten of andere voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke toestemmingen, bijv. in- en uitvoerbepalingen, of opgaven van de koper niet tijdig beschikbaar zijn. Dit geldt ook bij wijzigingen achteraf in de bestelling door de koper. 

3.5. Slechts uitdrukkelijk door ons als verbindend bevestigde levertijden zijn bindend.

3.6. Deelleveringen zijn toegestaan voorzover het belang van de koper daardoor niet onnodig geschaad wordt. 

3.7. Blijven wij door eigen schuld met de levering in gebreke, dan kan de besteller wanneer hij door de vertraging aantoonbaar schade lijdt, een tegemoetkoming vorderen van hoogstens 0,5 % van de waarde van de openstaande levering danwel prestatie voor iedere volle week van de vertraging, ten hoogste echter totaal 5% van de openstaande levering. Andere of verdergaande eisen tot schadevergoeding van de koper, die ondernemer is, zijn in alle gevallen van vertraagde levering of prestatie, uitgesloten, tenzij de vertraging het gevolg is van verwijtbare nalatigheid. De koper heeft recht op ontbinding van de overeenkomst, na afloop van een termijn van minstens 18 dagen, na de door ons bevestigde levertijd.

4. Verzending, verpakking en overdracht van de verantwoordelijkheid. 

4.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. 

4.2. De wijze van transport wordt door Duscholux bepaald. Indien de koper dit wenst kan het transport verzekerd worden, de kosten hiervoor worden doorberekend aan de koper. 

4.3. Wordt de verzending vertraagd door de schuld van de koper, dan gaat het risico voor de zending over op de koper op het moment dat de zending klaar is voor transport.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden. 

5.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De betaling dient te geschieden d.m.v. een toegelaten credicard.

6. Garantie

6.1. Voor consumenten gelden de wettelijke garantiebepalingen. Het overdragen van garantieaanspraken is niet mogelijk.

6.2. Als de afnemer een bedrijf is, gelt in afwijking van art. 6.1. de volgende regeling: 

6.2.1. Gebreken en manco´s moeten door de koper direct, doch op zijn hoogst binnen een week na ontvangst, of bij verborgen gebreken direct na de ontdekking, schriftelijk aan ons worden gemeld. 

6.2.2.. Wij herstellen het gebrek zodanig, dat wij naar onze keuze de ontbrekende delen of prestaties gratis naleveren, een nieuwe levering doen of een nieuwe bewerking uitvoeren. 

6.2.3 Als niet anders is overeengekomen, gelden de DIN-toleranties (zonder verhoogde eisen). Voor het overige gelden inzake de garantie de volgende regelingen: 

6.3. Wij moeten in de gelegenheid worden gesteld, de gereclameerde onderdelen te testen. 

6.4. Waren gebreken aan de producten vast te stellen voor de montage dan vergoeden wij de kosten voor montage en demontage niet. 

6.5. Zijn wij niet in staat of hebben wij niet de mogelijkheid tot herstel van gemelde gebreken, dan is de koper gerechtigd prijsvermindering of vervanging te vorderen of van de overeenkomst af te zien. 

6.6. De garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage, en niet voor schade die ontstaat na ingebruikname door verkeerd of slecht onderhoud met niet geëigende onderhoudsmiddelen, door moedwillige beschadiging, gebrekkige of niet professionele montage en  opslag of vergelijkbare oorzaken die buiten onze schuld ontstaan. 

6.7. Garantieaanspraken die uitgaan boven het vorenstaande zijn uitgesloten, in het bijzonder aanspraak op schadevergoeding aan producten die niet door ons geleverd zijn. Deze garantiebeperking geldt niet in geval van aantoonbare nalatigheid onzerzijds en niet in geval wij aansprakelijk zijn op grond van de productaansprakelijkheidswet. 

6.8. De beperking in art 6.7. geldt ook, voorzover de koper in plaats van vervanging van de schade nutteloze inspanningen verlangt.

7. Aansprakelijkheid 

7.1. Een verdergaande aanspraak op schadeherstel als voornoemd in art. 3.7 en 6.7. is zonder toepasselijke rechtsgrond van de aanspraak uitgesloten. De beperking van de aanspraak geldt in het bijzonder ook voor aanspraken tengevolge van verwijtbare nalatigheid bij het aangaan van de overeenkomst, tengevolge van overige plichtsverzaking of wegens frauduleuze aanspraken op vervanging of herstel. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet  blijven te allen tijde van toepassing. 

7.2. Voorzover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dat ook voor de aansprakelijkheid van onze medewerkers en vertegewoordigers. 

7.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor bij ons opgeslagen materiaal van de verkoper, afgezien van verwijtbare nalatigheid. Wij zijn niet verplicht zulk materiaal te verzekeren tegen brand, diefstal of andere mogelijke schadeoorzaken.

8. De koper verwerft met zijn betaling geen rechten op uitvindingen, inrichtingen en apparatuur, die volgen uit de uitvoering van de opdracht. Alle constructieve ideeën blijven ons geestelijk eigendom. 

9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1. De geleverde producten blijven ons eigendom tot de volledige betaling is ontvangen en de koper aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. 

10. Toepasselijk recht 

10.1. Alle geschillen voortvloeiende uit deze leveringsovereenkomst zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied Duscholux Nederland B.V. gevestigd is, tenzij de wet bij regels van dringend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard. 

Duscholux Nederland B.V., Ikaros Bedrijvenpark, Ikaroslaan 23, B-1930 Zaventem